เว็บไซต์ www.kruitee.in.th หรือ  www.ครูไอ้ที.ไทย  เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมอบรมโครงการ “ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วย .th และ .ไทย ”  โดยได้รับการสนับสนุนโดเมนฟรีเป็นระยะเวลา 2 ปี ต้องขอขอบคุณโครงการที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สอนได้ใช้ช่องทางในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนตลอดจนผู้ที่สนใจ

               ซึ่งเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เนื้อหาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชาวิทยาการคำนวณ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และมีเนื้อหาที่น่าสนใจต่าง ๆ ที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์จะมีประโยชน์ต่อครูผู้สอน  นักเรียน  และผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์

คนเก่งของเรา

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันแข่งขันทักษะทางวิชาการของสำนักเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต  2  

ชื่อโดเมนภาษาไทยสำหรับคนไทย

เพราะชื่อเว็บไซต์ไม่ได้มีแค่ภาษาอังกฤษ